Je ziekenhuisfactuur in detail

Wanneer en hoe ontvang je je factuur?

Je ontvangt de factuur op het einde van de maand die volgt na je raadpleging of je ontslag uit het ziekenhuis. Als we nog niet over alle gegevens beschikken, kan het iets langer duren. Wie langdurig opgenomen is, zal tussentijds al een factuur krijgen. Als je dat wenst, kan je deze ook bij een familielid laten toekomen.

Je ontvangt de factuur per post. Betaal de factuur binnen de 30 dagen. Raadpleeg hier de algemene betaalvoorwaarden

Wat staat op je factuur?

Wat op je factuur staat, verschilt naargelang je in ons ziekenhuis was voor een opname of voor een raadpleging of ambulante behandeling

Opname

Dit kan gaan om een meerdaagse opname of om een opname in ons dagziekenhuis.

Let wel, het kan dat je in een dagziekenhuis voor een behandeling bent geweest en toch een factuur voor ambulante zorg krijgt. Voor sommige behandelingen wordt namelijk geen dagziekenhuisforfait aangerekend. Enkel als zo'n forfait wordt aangerekend, ontvang je een factuur voor dagopname. Als er geen dagziekenhuisforfait wordt aangerekend, ontvang je een factuur voor ambulante zorg

De factuur bestaat uit drie delen:

 • Op het eerste blad van je patiëntenfactuur staat een samenvatting van de kosten per rubriek, de eventuele voorschotten en het bedrag dat je nog moet betalen. Je vindt er ook het bedrag terug dat aan het ziekenfonds aangerekend wordt. 
 • Daarna volgt een gedetailleerde factuur. Hier vind je per rubriek drie kolommen: 
  1. Ten laste van het ziekenfonds: het bedrag dat rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd.
  2. Ten laste van de patiënt: je persoonlijk aandeel (remgeld) enerzijds en het honorarium of de geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door het ziekenfonds anderzijds.  
  3. Supplementen: dit zijn de bedragen die voortvloeien uit de keuze voor een individuele kamer.
 • Op het laatste blad wordt vermeld welk bedrag eventueel rechtstreeks aan een derde gefactureerd werd (bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever of je hospitalisatieverzekering).

De ziekenhuisfactuur is ingedeeld in acht genummerde rubrieken.

 1. Verblijfskosten
 2. Forfaitair aangerekende kosten
 3. Apotheekkosten
 4. Honoraria van zorgverleners
 5. Andere leveringen
 6. Ziekenvervoer
 7. Diverse kosten
 8. Btw

Ambulante zorg

Met ambulante zorg wordt de zorg bedoeld waarvoor geen opname vereist is. Dat kan gaan om raadplegingen of onderzoeken door artsen, onderzoeken door het labo of in de dienst radiologie, psychologische begeleiding, dieetadvies, enzovoort.

De honoraria worden meestal gefactureerd via het ziekenhuis. Je ontvangt een factuur voor ambulante zorg die alle kosten bevat, zowel de honoraria van de artsen als de producten geleverd door de ziekenhuisapotheek. De factuur is vergezeld van een 'Getuigschrift voor Verstrekte Hulp' als je nog recht zou hebben op terugbetaling via het ziekenfonds. 

Bij sommige artsen worden de honoraria meteen afgerekend met de arts of het medisch secretariaat. Je ontvangt een 'Getuigschrift voor Verstrekte Hulp' dat je kan indienen bij uw ziekenfonds om terugbetaling te krijgen. Het kan gebeuren dat er tijdens de raadpleging producten gebruikt worden die door de ziekenhuisapotheek geleverd werden. Daarvoor ontvang je nadien een factuur voor ambulante zorg. 

Deze ziekenhuisfactuur is ingedeeld in zes genummerde rubrieken.

 1. Honoraria van zorgverleners
 2. Apotheekkosten
 3. Andere leveringen
 4. Ziekenvervoer
 5. Diverse kosten
 6. Btw

Voorschotten

AZ Sint-Lucas Brugge rekent geen voorschotten aan voor een (dag)ziekenhuisopname.

Uitzondering hierop:

 • Wanneer je zelf het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur moet betalen (bijvoorbeeld als je niet geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds). 
 • Bij ingrepen en behandelingen waarvoor het ziekenfonds geen terugbetaling voorziet (bijvoorbeeld zuiver esthetische ingrepen).

In dat geval heeft het ziekenhuis het recht een voorschot te vragen dat in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep of behandeling. Het voorschot wordt altijd betaald op de rekening van het ziekenhuis en zal in mindering gebracht worden van het totaalbedrag van de factuur.