Algemene voorwaarden

Door op raadpleging te komen of een behandeling te laten uitvoeren, erken je gehouden te zijn tot alle kosten die voortvloeien uit deze raadpleging of behandeling. De ziekenhuisfacturen voor een raadpleging of behandeling dien je te vereffenen volgens de hierna opgesomde betalingsvoorwaarden, die je aanvaardt. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de verzenddatum. Deze verzenddatum staat vermeld op de facturen.

Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn zal op het verschuldigd saldo een verwijlintrest aangerekend worden tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vijftiende kalenderdag die ingaat op de derde werkdag na de verzending van de herinnering.

Bovendien zal vanaf de 15de kalenderdag die ingaat op de derde werkdag na de verzending van de herinnering, een forfaitair schadebeding aangerekend worden op het verschuldigde saldo als volgt:

  • indien verschuldigd saldo kleiner of gelijk aan 150,00 euro: 20,00 euro
  • indien verschuldigd saldo tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro;
  • indien verschuldigd saldo groter dan 500,00 euro: 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het ziekenhuis bevoegd.

Een zelfde schadebeding is van toepassing ten aanzien van het ziekenhuis, wanneer het een onverschuldigde betaling ontvangt en deze niet terugbetaalt binnen de 30 kalenderdagen na ingebrekestelling per brief of e-mail door de patiënt Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25,00 euro en een maximum van 50,00 euro. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25,00 euro.