Factuur

Factuur (dag)ziekenhuisopname
Factuur ambulante zorg

Factuur (dag)ziekenhuisopname

Het ziekenhuis maakt een factuur voor alle kosten van uw verblijf. Voor elke (dag)ziekenhuisopname wordt een afzonderlijke factuur opgesteld. Deze eenheidsfactuur heet officieel 'Patiëntenfactuur’. Elke ziekenhuisfactuur wordt opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen.

U ontvangt de factuur per post. U krijgt ze op het einde van de maand die volgt op de maand van uw ontslag uit het ziekenhuis. Het kan dus enkele weken duren vooraleer u uw ziekenhuisfactuur ontvangt. Soms duurt het nog iets langer omdat het ziekenhuis nog niet over alle gegevens beschikt om een correcte factuur op te maken. Dat is het geval als het ziekenhuis bv. moet wachten op een goedkeuring door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor het gebruik van bepaalde producten.

Wanneer u zeer langdurig gehospitaliseerd blijft, worden er tussentijdse facturen opgemaakt. Deze kan u - indien u dat wenst - ook bij een familielid laten toekomen door aan de inschrijvingsbalie een aangepast facturatieadres op te geven.

Wij verwachten betaling binnen de 30 dagen na verzenddatum. U doet dit met het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Indien u bij opname een voorschot betaald heeft, dan wordt dit op de factuur in mindering gebracht.

Patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds, betalen enkel het persoonlijk aandeel (of remgeld) en de eventuele supplementen van hun ziekenhuisverblijf. De overige kosten regelt het ziekenhuis rechtstreeks met het ziekenfonds. Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en is uw opname niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen. Meer info vindt u in de rubriek opnameverklaring.

Het eerste blad van de patiëntenfactuur bevat uw identificatiegegevens en die van het ziekenhuis alsook een samenvatting van de kosten per rubriek. Tevens worden de eventueel betaalde voorschotten vermeld en het bedrag dat u nog moet betalen. U vindt er ook het bedrag terug dat aan het ziekenfonds aangerekend wordt. Daarna volgt een gedetailleerde factuur. Op het laatste blad wordt vermeld welk bedrag eventueel rechtstreeks aan een 'derde' gefactureerd werd (bv. de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever of uw hospitalisatieverzekering).

In de patiëntenfactuur wordt er een strikt onderscheid gemaakt tussen bedragen 'ten laste van de patiënt' en 'supplementen'.
In de kolom 'supplement' vindt u enkel bedragen terug die het gevolg zijn van de keuze voor een individuele kamer.
In de kolom 'ten laste van de patiënt' worden zowel 'persoonlijke aandelen' (of remgelden) als 'andere bedragen' vermeld. Het onderscheid tussen deze beide kan opgemaakt worden uit de eerste kolom van de patiëntenfactuur. Wordt het honorarium of geneesmiddel geheel of gedeeltelijk door het ziekenfonds betaald, dan gaat het om een 'persoonlijk aandeel' (of remgeld). Moet het honorarium of geneesmiddel volledig door de patiënt betaald worden, dan gaat het om een 'ander bedrag'.

Deze ziekenhuisfactuur is ingedeeld in acht genummerde rubrieken:

 1. Verblijfskosten
 2. Forfaitair aangerekende kosten
 3. Apotheekkosten
 4. Honoraria van zorgverleners
 5. Andere leveringen
 6. Ziekenvervoer
 7. Diverse kosten
 8. BTW op esthetische ingrepen

Factuur ambulante zorg

Met ambulante zorg wordt de zorg bedoeld waarvoor geen (dag)ziekenhuisopname vereist is. Het kan gaan om raadplegingen of onderzoeken door artsen, onderzoeken door het labo of in de dienst radiologie, psychologische begeleiding, dieetadvies, enz.

De honoraria voor raadplegingen, onderzoeken en behandelingen in de polikliniek worden in de regel meteen afgerekend met de arts of diens medisch secretariaat. U ontvangt dan een 'Getuigschrift voor Verstrekte Hulp' dat u kan indienen bij uw ziekenfonds om terugbetaling door de Belgische ziekteverzekering te krijgen. Het kan gebeuren dat er n.a.v. de raadpleging producten gebruikt worden die door de ziekenhuisapotheek aan de arts geleverd werden. Daarvoor maakt het ziekenhuis een factuur voor ambulante zorg op, die later naar u opgestuurd wordt.

Sommige artsen hebben ervoor gekozen om ook de honoraria voor raadplegingen via het ziekenhuis te laten factureren. In dat geval maakt het ziekenhuis een factuur voor ambulante zorg op, die alle kosten bevat, zowel de honoraria van de artsen als de producten geleverd door de ziekenhuisapotheek. Indien u terugbetaling door de Belgische ziekteverzekering kan krijgen, wordt deze factuur vergezeld van een 'Getuigschrift voor Verstrekte Hulp' dat u kan indienen bij uw ziekenfonds.

Voor de gevallen waar dit wettelijk toegestaan is, maakt het ziekenhuis een factuur op via de regeling 'betalende derde'. Dit betekent dat het gedeelte dat terugbetaald wordt door de Belgische ziekteverzekering door het ziekenhuis rechtstreeks aan uw ziekenfonds gefactureerd wordt. U hoeft dan enkel nog de persoonlijke aandelen (of remgelden), eventuele honorariumsupplementen, bepaalde geneesmiddelen en materialen, enz. te betalen. In dat geval ontvangt u geen 'Getuigschrift voor Verstrekte Hulp' meer.

U ontvangt de factuur per post. U krijgt ze in de loop van de maand die volgt op de maand van de verleende verzorging. Het kan dus enkele weken duren vooraleer u uw factuur voor ambulante zorg ontvangt. Soms duurt het nog iets langer omdat het ziekenhuis nog niet over alle gegevens beschikt om een correcte factuur op te maken. Dat is het geval als het ziekenhuis bv. moet wachten op een goedkeuring door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor het gebruik van bepaalde producten.

Deze ziekenhuisfactuur is ingedeeld in zes genummerde rubrieken:

 1. Honoraria van zorgverleners
 2. Apotheekkosten
 3. Andere leveringen 
 4. Ziekenvervoer
 5. Diverse kosten
 6. BTW op esthetische ingrepen


Voor alle vragen m.b.t. de inhoud of de betaling van uw factuur kan u terecht bij de dienst boekhouding:

 • op het telefoonnummer 050 36 57 52
  (elke werkdag van 8.00u tot 12.00u en op maandag & woensdag ook van 13.30u tot 16.30u)
 • via het e-mailadres debiteurenbeheer@stlucas.be
 • schriftelijk door uw vraag te richten naar:
  AZ Sint-Lucas
  dienst boekhouding - debiteurenbeheer
  Sint-Lucaslaan 29
  8310 Brugge

Onze medewerkers helpen u graag verder.