Voorstelling

AZ Sint-Lucas is een regionaal algemeen ziekenhuis aan de rand van Brugge en grenzend aan prachtig natuurgebied. Je kunt bij ons terecht voor een ruim zorgaanbod. Het ziekenhuis telt 422 erkende bedden en een sterk uitgebouwde dagziekenhuisactiviteit. 

Sint-Lucas werd in 1965 opgericht door de zusters van de Heilige Jozef. Vanuit de christelijke inspiratie bieden we patiëntgestuurde en kwalitatieve zorg tegen een verantwoorde kost. 

Het kwaliteitsbeleid van AZ Sint-Lucas Brugge wordt sinds 2014 geaccrediteerd via het internationale Qualicor Europe.

Missie en visie

AZ Sint-Lucas in cijfers

Beleidsplan

JaaroverzichtMissie en visie

Het bestuursorgaan van het AZ Sint-Lucas Brugge wil het ziekenhuis sturen vanuit onderstaande visie en bevestigt deze ook als zijn missie:

 1. Het AZ Sint-Lucas wil een efficiënt en menselijk ziekenhuis zijn dat eigentijdse en patiëntgestuurde kwalitatief hoogstaande zorg aanbiedt en dit in samenwerking met andere zorgverleners.
 2. Het AZ Sint-Sint-Lucas beroept zich uitdrukkelijk op de waarden van de christelijke traditie: aandacht voor ethische aspecten in de zorg, aandacht voor zingeving, solidariteit en rechtvaardigheid, aandacht voor kansarme en kwetsbare personen, openheid en respect voor elke andere overtuiging.
 3. Het AZ Sint-Lucas wil gezondheidszorg van hoge kwaliteit aanbieden tegen verantwoorde kosten en steunend op zijn waarden. Deze zes waarden actualiseren de inzet van de oprichters van het ziekenhuis. Zij inspireerden zich hiervoor op de mensenlievendheid van Christus en op de caritaspraktijk

Onze waarden

Met Respect

Met respect
… omdat elke persoon uniek is met zijn eigen waarden, overtuiging en zijn beleving & omdat privacy en het maken van eigen keuzes een recht is.

Met Spirit

Met spirit
… omdat de Christelijke traditie ons inspireert en aanwakkert, hebben we aandacht voor alles wat een mens beroert.

Wel Overwogen

Weloverwogen
… omdat deskundige zorg van hoge kwaliteit onze prioriteit is & omdat we onze verantwoordelijkheid opnemen als een goede huisvader.

Van Harte

Van harte
… omdat een vriendelijke en inlevende omgang met elkaar wonderen doet.

Met Vertrouwen

Met vertrouwen
… omdat kunnen bouwen en rekenen op elkaar de basis is voor betrouwbare dienstverlening.

In Overleg

In overleg
… omdat inspraak en dialoog de sleutels zijn voor goede zorg en opbouwend samenwerken.

Onze aanpak

Het AZ Sint-Lucas realiseert haar zes waarden door:

 • Het aanbieden van specialistische zorg door competente medewerkers, gebaseerd op wetenschappelijk verantwoord handelen en door continue bijscholing.
 • Het effectief en efficiënt inzetten van mensen en middelen met aandacht voor een veilig een aangenaam werkklimmaat.
 • Het werken aan een kwaliteitscultuur door onze resultaten te meten, te evalueren en bij te sturen binnen elk aspect van de ziekenhuisactiviteit.
 • Het ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprogramma’s om uit te munten in totaalzorg.
 • Het verzekeren van zorgcontinuïteit door een gerichte overdracht tussen artsen, huisartsen en andere zorgverstrekkers.
 • Het inbedden van ons ziekenhuis in een regionaal en supraregionaal netwerk van subspecialisaties waardoor patiënten optimale zorg kunnen ontvangen.
 • Het verder uitbouwen van informatietechnologie ter ondersteuning van het zorgproces en de patiëntveiligheid.
 • Het investeren in technologische vernieuwing binnen onze opdracht.
 • Het aanpassen van de ziekenhuisinfrastructuur aan nieuwe noden, opdrachten en verwachtingen.

AZ Sint-Lucas in cijfers

1.468
medewerkers

422
erkende bedden

788
bevallingen

34.550
patiënten in het dagziekenhuis

16.126
operaties

121
artsen-stafleden

23.138
spoedgevallen

103.367
verpleegdagen

43.786
dialyses

15.490
gehospitaliseerde patiënten

(cijfers: 2023)


Beleidsplan

Om haar missie en visie vorm te geven, wordt elk jaar in oktober het startschot gegeven voor het opstellen van het beleidsplan voor het volgende kalenderjaar. Het vertrekpunt is een evaluatie van de beleidswerking van het lopende kalenderjaar. Aansluitend worden door de directie, in samenspraak met het bestuursorgaan, een aantal beleidsthema’s voor het hele ziekenhuis bepaald. Deze beleidsthema’s worden gekozen op basis van diverse interne en externe bronnen, zodat de beleidswerking geen loutere top-down benadering is, maar evenzeer mee gestalte krijgt vanuit de signalen die de artsen en medewerkers geven.

De globale beleidsthema’s worden daarna vertaald in een beleidsplan per departement dat verder geconcretiseerd wordt in een beleidsplan voor elke dienst. Dit zorgt ervoor dat doorheen het ziekenhuis de globale thema’s aan bod komen maar dat ook eigen accenten door elke dienst gelegd kunnen worden.

Vanaf de maand januari wordt gewerkt aan het realiseren van de vooropgestelde plannen. In de maanden mei en juni wordt dan een eerste evaluatie van de beleidswerking voorzien zodat nog bijgestuurd kan worden doorheen het jaar. 

Een samenvatting van de recentste beleidsplannen van het ziekenhuis vind je hieronder terug.


Jaaroverzicht