Sociale dienstverlening

De Sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten bij het ontslag uit het ziekenhuis. Ze informeren en helpen bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, uitleenmateriaal of ziekenvervoer, bij een opname in een revalidatie- of woonzorgcentrum of herstelverblijf. De dienst geeft psychosociale begeleiding en ondersteuning en voorziet informatie, advies en doorverwijzing bij een aanvraag voor sociale tegemoetkomingen en voorzieningen. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van sociale zorg?

De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer of identificatienummer sociale zekerheid
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • Financiële gegevens
 • Familieleden of vertrouwenspersonen
 • Gegevens over opleiding en beroep
 • Gegevens over je spreektaal
 • Gerechtelijke gegevens

De Sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan jou als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De sociale dienst van het AZ Sint-Lucas Brugge verzamelt deze gegevens om je adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om sociale diensten aan je te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De Sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om adequate sociale zorg te bieden, worden je gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, enzovoort
 • Mantelzorgers
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bijvoorbeeld uitkeringen of aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • Mutualiteit
 • Diensten voor levenseinde

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in uw patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals je patiëntendossier, 30 jaar na het laatste contact worden bewaard.

Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen.

Wat zijn je privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas Brugge nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Als blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
Je hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Als je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.