Patiëntenrechten

De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 somt in heldere bewoordingen op welke rechten elke patiënt heeft en hoe u ze kan uitoefenen. U hebt als patiënt recht op:

 • kwaliteitsvolle dienstverlening;
 • de vrije keuze van zorgverlener;
 • informatie (over uw gezondheidstoestand of over een voorgestelde behandeling);
 • vrije toestemming met iedere tussenkomst (waarbij u het recht hebt te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen);
 • een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier met aanvullend recht op toevoeging, op inzage, op afschrift en op inzage voor nabestaanden;
 • bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en het recht op respect van de intimiteit;
 • de meest aangepaste pijnbestrijding;
 • klachtenbemiddeling (via de ombudsdienst).

Bij de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is een federale commissie “Rechten van de patiënt” opgericht. Deze heeft als taak:

 • het evalueren van de toepassing van de patiëntenwetgeving;
 • het verzamelen van informatie over patiëntenrechtelijke aangelegenheden;
 • het geven van adviezen aan de bevoegde minister;
 • het evalueren van de werking van de ombudsfuncties.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid controleert de werking van de ombudsfuncties.

Hoe kan u de patiëntenrechten uitoefenen?

Als meerderjarige kan u zelf voor uw rechten als patiënt opkomen. Bent u om een of andere reden niet langer bekwaam om uw rechten zelf uit te oefenen, dan kan een aangestelde vertegenwoordiger uw rechten behartigen.

Vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon

U kan een vertegenwoordiger aanstellen. Dit betekent dat u voorafgaand een meerderjarige persoon kan aanduiden die - voor het geval u niet zelf in staat zou zijn om beslissingen te nemen rond uw gezondheidstoestand of uw rechten als patiënt - dit in uw plaats kan doen.

U kan eveneens een vertrouwenspersoon aanstellen. Dit betekent dat u een meerderjarige persoon kan aanduiden die naast u - hetzij in uw aanwezigheid, hetzij niet in uw aanwezigheid - bepaalde patiëntenrechten kan uitoefenen. Het komt er m.a.w. op neer dat ook al bent u zelf in staat beslissingen te nemen, u een persoon aanduidt die u bijstaat of begeleidt. 

Formulieren

Informatie aan de patiënt met betrekking tot de privacy

Het AZ Sint-Lucas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die in uw patiëntendossier binnen het AZ Sint-Lucas bijgehouden worden voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen.

Uw persoonsgegevens kunnen in principe enkel door uw behandelende zorgverlener(s) binnen het AZ Sint-Lucas ingezien worden. In het kader van voormelde doeleinden kan het AZ Sint-Lucas uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan uw behandelende zorgverlener(s) werkzaam binnen andere ziekenhuizen en / of fertiliteitscentra, met wie het AZ Sint-Lucas een samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft inzake medische strategie via een elektronisch patiëntendossierbeheer.

U hebt recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die binnen het AZ Sint-Lucas verwerkt worden. Voor het uitoefenen van de rechten van toegang en verbetering of voor andere vragen terzake, bijvoorbeeld m.b.t. de identiteit van de met het AZ Sint-Lucas samenwerkende ziekenhuizen en fertiliteitscentra, kan u contact opnemen met: 
dienst onthaal & opname
Sint-Lucaslaan 29 - 8310 Brugge
tel.: 050 36 58 40
e-mail: o&o@stlucas.be
Meer informatie vindt u eveneens op de website www.nexuzhealth.be.

Inzage in of afschrift van uw patiëntendossier

Sinds 01/09/2017 is het mogelijk om zelf een gedeelte van uw (digitaal) dossier te bekijken via nexuzhealth. Voor meer informatie wijzen we u graag door naar de webpagina "Mijn dossier".
Let wel: u kan hier terecht voor verslagen en dergelijke over zorg vanaf 01/02/2017. Voor zorgen van vóór deze datum staat hierin nog geen informatie.

Indien u een inzage in of afschrift van uw patiëntendossier wenst, vragen wij u om het formulier "verzoek inzage-afschrift patiëntendossier" ingevuld te bezorgen aan de medisch directeur. Radiologiebeelden kan u steeds consulteren via de rubriek "Mijn radiologiebeelden". Gebruik hiervoor de persoonlijke code die u van het ziekenhuis ontving.

Rechten maar ook plichten

Naast het feit dat u rechten hebt, verwachten het ziekenhuis en de zorgverleners ook uw engagement:

 • dat u met de nodige aandacht en met het nodige respect de aanbevelingen en richtlijnen van het ziekenhuis en de zorgverleners volgt;
 • dat u uw zorgverleners duidelijk en volledig informeert zodat een verantwoorde zorg en behandeling verleend kan worden;
 • dat u zich maximaal inspant om u te houden aan de afspraken inzake behandeling en zorg;
 • dat u, voor zover van toepassing, ervoor zorgt dat de zorgverlening tijdig door u betaald wordt volgens de algemene voorwaarden van het ziekenhuis;
 • dat u de zorgverleners tijdig informeert wanneer u een bepaalde afspraak niet kan nakomen. Doet u dit niet, dan kan een wegblijftarief aangerekend worden.

Met vragen over patiëntenrechten en -plichten kan u steeds terecht bij de ombudsdienst. Bijkomende informatie vindt u terug in de brochure "uw rechten en plichten als patiënt" of op de website www.patientrights.be.