Patiëntenrechten

Als patiënt beschik je over rechten. Sinds 2022 zijn deze verankerd in de Belgische wetgeving. Op deze pagina lees je welke rechten, maar ook welke plichten je als patiënt hebt, en hoe je deze kan uitoefenen. 

Wat zijn je rechten?

Wat verwachten we van jou?

Vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

Aansprakelijkheid


Wat zijn je rechten?

persoonlijke groei

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

persoonlijke groei

Vrije keuze van zorgverlener

Je hebt het recht om zelf een zorgverstrekker te kiezen.

persoonlijke groei

Informatie over je gezondheidstoestand

Je hebt recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. 

persoonlijke groei

Geïnformeerde toestemming

Je hebt het recht om bij iedere tussenkomst van een zorgverlener je toestemming te geven of weigeren. Je hebt bovendien het recht om te vernemen of de
beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen. Lees meer over Informed Consent.

persoonlijke groei

Patiëntendossier

Je hebt het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Je kan dit inzien of een afschrift verkrijgen. Lees meer.

persoonlijke groei

Bescherming van je persoonlijke levenssfeer

Je hebt het recht op waarborging van je privacy in de zorg. Lees meer.

persoonlijke groei

Pijnbehandeling

Je hebt er recht op dat een zorgverlener pijn probeert te voorkomen en pijn evalueert, behandelt en probeert te verzachten. 

persoonlijke groei

Klachtenbemiddeling

Je hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst.


Wat verwachten we van jou? 

Als ziekenhuis willen wij de best mogelijke zorg verlenen, maar dat vraagt ook een engagement van de patiënt. Daarom verwachten wij van jou: 

persoonlijke groei

Informatie

Informeer je zorgverlener duidelijk en volledig over je gezondheidstoestand en de medicatie die je neemt

persoonlijke groei

Medewerking

Werk zo goed mogelijk mee aan je behandeling. Volg de richtlijnen van de zorgverleners zo goed mogelijk op. Vraag uitleg als iets niet duidelijk is.

persoonlijke groei

Respect

  • Toon respect voor je zorgverleners, medewerkers en medepatiënten.
  • Blijf rustig en vertoon geen fysiek noch verbaal agressief gedrag.
  • Neem geen selfies en maak geen filmopnames van andere patiënten of medewerkers zonder hun toestemming.
  • Vraag je bezoek de bezoekuren te respecteren.
  • Rook enkel op de daartoe voorziene plaatsen buiten het ziekenhuis.
  • Draag zorg voor het materiaal en de infrastructuur van het ziekenhuis.
persoonlijke groei

Financieel

Laat tijdig weten als je niet kan aanwezig zijn op een afspraak. Als je dit niet doet, rekenen we een wegblijftarief aan.

Als je gebruik maakt van de diensten van het ziekenhuis, verwachten we dat je deze correct betaalt.


Vertrouwenspersoon - vertegenwoordiger 

Om je rechten uit te oefenen, kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger. 

  • Je kan een vertegenwoordiger aanstellen die, als je zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen over je gezondheidstoestand of je rechten als patiënt, dit in je plaats doet. Download hier het formulier om een vertegenwoordiger aan te stellen of te herroepen
  • Je kan een vertrouwenspersoon aanstellen die je bijstaat of begeleidt, ook al ben je zelf in staat beslissingen te nemen. Download hier het formulier om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun ouders of voogd.


Aansprakelijkheid

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in loondienst van het ziekenhuis werken. We noemen dit centrale aansprakelijkheid.

Het ziekenhuis is niet centraal aansprakelijk voor de zelfstandige beroepsbeoefenaars of beoefenaars die door derden werden tewerkgesteld. Zij zijn zelf aansprakelijk en hebben hiervoor een eigen verzekering afgesloten die hun beroepsaansprakelijkheid dekt. 

Als patiënt heb je het recht om te weten wat de rechtsverhouding is tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken. In onderstaande tabel vind  je de categorieën van beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in AZ Sint-Lucas met hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Categorie Rechtsverhouding met het ziekenhuis Vallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen Zelfstandigen Nee
Artsen in opleiding  Specifiek contract Ja, hetzij neen
Toegelaten artsen Zelfstandigen Nee
Spoedartsen Zelfstandigen Nee
Vroedkundigen Werknemers Ja
Zorgkundigen Werknemers Ja
Verpleegkundigen Werknemers Ja
Stagiairs Contract met opleidingsinstelling Nee
Apothekers Werknemers Ja
Kinesitherapeuten Werknemers Ja
Psychologen Zelfstandigen / werknemers Nee/ ja
Podologen Zelfstandigen Nee
Seksuologen Zelfstandigen Nee
Overigen (wet uitoefening gezondheidszorg-beroepen) Zelfstandigen / werknemers Nee / ja
Externen Zelfstandigen / werknemers van derden Nee

Wil je van een individuele beroepsbeoefenaar weten of deze al dan niet valt onder de centrale aansprakelijkheid? Je kan hiervoor mailen naar directiesecretariaat@stlucas.be. Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden.

Meer informatie