Patiëntenzorg

AZ Sint-Lucas Brugge verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Onder patiëntenzorg verstaan we het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt. Dit is onder andere preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen, enzovoort.

Het is van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van patiëntenzorg?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • Gegevens over verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit
 • Nationaal identificatienummer waaronder het rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal ...)
 • Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling)
 • Psychische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Eventueel gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • Eventueel geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het AZ Sint-Lucas Brugge is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat en omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Daarnaast is het soms noodzakelijk voor uw vitale belangen (spoedopname) of om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het ziekenhuis worden je medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om de nodige zorgverlening te bieden (bijvoorbeeld de behandelende zorgverlener die al dan niet in opleiding is, een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener ...). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen je gegevens enkel met anderen buiten het ziekenhuis 

 • Als dit nodig is voor een goede zorgverlening (bijvoorbeeld met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger ...)
 • Als we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)
 • Als je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (indien je die gegeven hebt aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in) ...). Als je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via eHealth, kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, bekijk dan zeker ook eens de website PatientConsent.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We zijn wettelijk verplicht om je patiëntendossier 30 jaar na het laatste contact te bewaren.

Wat zijn je privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas Brugge nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Als blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
Je hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Als je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.