Klachtenregistratie

Elke patiënt van AZ Sint-Lucas Brugge heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van klachtenregistratie?

In het geval er in je specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van je klacht – volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens
  • Gezondheidsgegevens
  • Gegevens met betrekking tot de zorg
  • Eventueel financiële gegevens
  • Eventueel gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.

De inrichting van onze Ombudsdienst is een wettelijke verplichting wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van je gegevens in het kader van je klacht onder die wettelijke verplichting valt. Je gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst), omdat de Ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om sociale diensten te verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Als het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

  • De zorgverlener over wie de klacht gaat
  • De hoofdarts van het ziekenhuis
  • Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bijvoorbeeld een advocaat)
  • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te behandelen.

Wat zijn je privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas Brugge nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Als blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
Je hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Als je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.