Privacy

AZ Sint-Lucas Brugge wil kwaliteitsgeneeskunde aanbieden aan al wie een beroep wenst te doen op het ziekenhuis. Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je  zo goed mogelijk inlichten waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten je kan uitoefenen.

Wij hanteren onderstaande principes tijdens het verwerken van je persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • Het ziekenhuis zal je gegevens enkel (her)gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar je gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van je gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat je gegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • Onze verantwoordelijkheid over je persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Verschillende onderwerpen hebben betrekking op je privacy:

Patiëntenzorg

Patiëntenadministratie

Patiëntenregistratie

Sociale dienstverlening

Klachtenregistratie

Wetenschappelijk onderzoek

Camerabeveiliging

Bezoek website

Wifinetwerk

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de wijze waarop AZ Sint-Lucas Brugge als verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan je de functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via privacy@stlucas.be

Als je vind dat het ziekenhuis je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen. Je kan hiervoor terecht bij onze Ombudsdienst of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wat zijn je privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas Brugge nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Als blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
Je hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Als je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.