Wetenschappelijk onderzoek

Het AZ Sint-Lucas neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens van u we in het kader van onderzoek verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens over u:

  • identificatiegegevens
  • rijksregisternummer
  • gezondheidsgegevens
  • genetische gegevens
  • biometrische gegevens
  • gegevens met betrekking tot de zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling. Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van uw behandeling in het ziekenhuis. Uw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in uw patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan uw gegevens op grond van uw deelname aan de klinische studie (waarvoor u een overeenkomst ondertekent), omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitaal belang of op grond van uw toestemming. De verwerking van uw gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat)deelnemers worden bezorgd.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

  • de arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
  • de opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet kent: uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier;
  • in het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, enz.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het ziekenhuis ook gehanteerd voor de andere studies.

Wat zijn uw privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Oog Recht op inzage en een kopie
Als regel geldt dat u het recht hebt om te weten welke persoonsgegevens we in het kader van een specifieke wetenschappelijke studies van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Indien een dergelijke inzage echter ons onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren, voorziet de Belgische wetgever dat we geen inzage of kopie moeten verlenen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
In principe hebt u het recht om, na inzage van uw persoonsgegevens, te vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan te passen. Indien een dergelijk verzoek tot aanpassing echter ons onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren, voorziet de Belgische wetgever dat we geen gevolg moeten geven aan het verzoek.