Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bv. bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, enz.) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van sociale zorg?

De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer/identificatienummer sociale zekerheid
 • gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • financiële gegevens
 • familieleden/vertrouwenspersonen
 • gegevens over opleiding en beroep
 • gegevens over uw spreektaal
 • gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan u als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

De sociale dienst van het AZ Sint-Lucas verzamelt deze gegevens om u adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om sociale diensten aan u te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om u adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden uw gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, enz.
 • mantelzorgers
 • overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • mutualiteit
 • diensten voor levenseinde

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in uw patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals uw patiëntendossier, 30 jaar na het laatste contact worden bewaard.

Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om u adequate sociale zorg te verlenen.

Wat zijn uw privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.