Patiëntenregistratie

Het AZ Sint-Lucas registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenregistratie?

  • identificatiegegevens
  • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
  • gegevens over uw gezondheid (waaronder medische en verblijfsgegevens)
  • psychiatrische gegevens
  • gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in uw patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis hebt gekregen. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met:

  • sociale zekerheidsinstanties
  • andere overheidsdiensten

Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan u linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.

Wat zijn uw privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.