Privacyverklaring

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Het AZ Sint-Lucas wil kwaliteitsgeneeskunde aanbieden aan al wie een beroep wenst te doen op het ziekenhuis. Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten u kan uitoefenen.

Wij hanteren onderstaande principes tijdens het verwerken van uw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • Het ziekenhuis zal uw gegevens enkel (her)gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Verschillende onderwerpen hebben betrekking op uw privacy:

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen hebt over het privacybeleid of over de wijze waarop het AZ Sint-Lucas als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve de functionaris voor de gegevensbescherming te contacteren.

Wanneer u vindt dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen. U kan hiervoor terecht bij onze ombudsdienst of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.