Patiëntenzorg

Het AZ Sint-Lucas verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Onder patiëntenzorg verstaan we het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt. Dit is onder andere preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen, enz.

Het is van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenzorg?

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit
 • nationaal identificatienummer waaronder het rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, enz.)
 • gegevens over uw gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling)
 • psychische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • eventueel gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • eventueel geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Het AZ Sint-Lucas is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat en omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Daarnaast is het soms noodzakelijk voor uw vitale belangen (spoedopname) of om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het ziekenhuis worden uw medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, enz.). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen uw gegevens met anderen buiten het ziekenhuis enkel:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, enz.), of;
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of;
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), enz.). Indien u hebt toegestemd met het elektronisch delen van uw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners uw patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil u meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, bekijk dan zeker ook eens de website PatientConsent.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We zijn wettelijk verplicht om uw patiëntendossier 30 jaar na het laatste contact te bewaren.

Wat zijn uw privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Hand Recht op beperking
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het AZ Sint-Lucas nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.
Oog Recht op inzage en een kopie
U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
Edit Recht op aanpassing van gegevens
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.