Beleidsplan

Om haar missie en visie elk jaar vorm te geven, heeft het AZ Sint-Lucas een beleidscyclus uitgewerkt. In de maand oktober van elk kalenderjaar wordt het startschot gegeven voor het opstellen van het beleidsplan voor het volgende kalenderjaar.

Het vertrekpunt is een evaluatie van de beleidswerking van het lopende kalenderjaar. Aansluitend worden door de directie, in samenspraak met de Raad van Bestuur, een aantal beleidsthema’s voor het hele ziekenhuis bepaald. Deze beleidsthema’s worden gekozen op basis van diverse interne en externe bronnen, zodat de beleidswerking geen loutere top-down benadering is, maar evenzeer mee gestalte krijgt vanuit de signalen die de artsen en medewerkers geven.

De globale beleidsthema’s worden aansluitend vertaald in een beleidsplan per departement dat verder geconcretiseerd wordt in een beleidsplan voor elke dienst. Dit zorgt ervoor dat doorheen het ziekenhuis de globale thema’s aan bod komen maar dat ook eigen accenten door elke dienst gelegd kunnen worden.

Vanaf de maand januari wordt gewerkt aan het realiseren van de vooropgestelde plannen. In de maanden mei en juni wordt dan een eerste evaluatie van de beleidswerking voorzien zodat nog bijgestuurd kan worden doorheen het jaar. 

Een samenvatting van de recentste beleidsplannen van het ziekenhuis vindt u hieronder terug.