Verpleegeenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De verpleegeenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het (semi-)residentiële luik van het brede gamma aan hulpverlening dat de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar met kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden. Er zijn drie soorten opnames: een kortdurende crisisopname, een residentiële observatie- en/of behandelopname of een dagopname. Op deze pagina lichten we dit uitgebreid toe en vind je alle praktische informatie om een opname voor te bereiden. 

Verwijzing

Praktisch

Soorten opnames

Leefgroepen

Diagnostisch en therapeutisch aanbod

Verloop van de opname

Bezoekuren


Verwijzing

De meeste kinderen of jongeren en hun gezinnen worden naar de verpleegeenheid doorverwezen door een hulpverlener die de patiënt al kent. De verwijzer blijft een centrale figuur voor het kind en het gezin doorheen de hele opname. Samen wordt er gezocht naar haalbare verwachtingen en wordt een toekomstperspectief voorgesteld. Ouders of vervangende opvoedingsfiguren hebben een sleutelrol voor een opname. Telkens gaat een voorbereiding door met ouders en kind op de dienst.


Praktisch

Bij een opname komen een aantal praktische en administratieve zaken kijken.

 • Zorg dat je bij een opname altijd de kids-ID of de isi+-kaart meehebt. Deze zal je nodig hebben om de inschrijving in orde te brengen.
 • Bij de start van een opname zal een medewerker van Onthaal & Opname je vragen om een opnameverklaring te ondertekenen. Deze medewerker zal je ook informeren over de kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen. 
 • Elke patiënt verblijft in een individuele kamer, die voor iedereen aan het tarief van een meerpersoonskamer wordt aangerekend. Dit betekent dat er in het KAS geen kamer- of honorariumsupplementen aangerekend worden.
 • Als je over een hospitalisatieverzekering beschikt voor je kind, ga dan in de polisvoorwaarden na of je de kosten geheel of gedeeltelijk kan recupereren en welke formaliteiten je daarvoor moet vervullen.
 • Meer informatie over de kostprijs van een opname vind je hier

Soorten opnames

Crisisopname

Een crisisopname biedt een korte time-out of rustpauze aan het kind of de jongere. In nauw overleg met de context (gezin, begeleidingscentrum, school, andere hulpverleners) zoeken we oplossingen op korte termijn. Na een periode van crisisopname kan het voorkomen dat we een observatie- en/of behandelopname aanbevelen, waarvoor een kind of jongere dan aangemeld kan worden op de wachtlijst. Een crisisopname duurt maximum twee weken.

Voor de planning van een crisisopname kunnen hulpverleners het kind of de jongere aanmelden bij het Crisismeldpunt Minderjarigen. Als het Crisismeldpunt Minderjarigen inschat dat een opname aangewezen is, neemt dit meldpunt contact op met de kinder- en jeugdpsychiatrische dienst die als eerste een crisisbed beschikbaar heeft binnen de juiste leeftijdscategorie. 

Als een crisisopname niet mogelijk is of niet de gepaste zorg biedt, zoekt het Crisismeldpunt naar andere oplossingen. Het meldpunt maakt eerst het onderscheid tussen Integrale Jeugdhulp en tussen Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen Integrale Jeugdhulp is er crisisopvang, crisisinterventie en crisisbegeleiding mogelijk. Binnen Geestelijke Gezondheidszorg is er crisisopname, crisisinterventie en crisisbegeleiding  door het mobiel team WINGG mogelijk.

Residentiële observatie- en/of behandelopname of dagopname

Een residentiële opname of dagopname wordt gepland voor zes weken. Opname kan enkel na een intakegesprek met de kinder- en jeugdpsychiater of eventueel met de teamcoördinator van de leefgroep. Het is aangewezen dat de verwijzer meekomt naar het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gezocht naar haalbare en realistische diagnostische en behandelingsdoeleinden. De betekenis van een opnamevraag wordt geëvalueerd, mede op basis daarvan wordt de keuze gemaakt tussen residentiële of dagopname. De eigen vraag van familie en kind of jongere vormt een belangrijk uitgangspunt. Hou er rekening mee dat er een wachttijd voor opname is.


Leefgroepen

In de verpleegeenheid worden vier leefgroepen gevormd op basis van leeftijd en sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. Binnen een voorspelbaar kader biedt elke leefgroep, naast individuele momenten, een aantal groepsactiviteiten aan.

De leefgroepwerking legt vooral het accent op:

 • Veiligheid en structuur
 • Ervaringen opdoen en experimenteren
 • Herontdekken van eigen sterktes, kwaliteiten en vaardigheden
 • Het vormen van een spiegel voor het gedrag en de belevingen van de kinderen en jongeren
 • Samenwerking met de context van het kind of de jongere

Diagnostisch en therapeutisch aanbod

Naast de leefgroepwerking is er een multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch aanbod:

 • Ergotherapie
 • Psychomotorisch onderzoek en therapie
 • Psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie
 • Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek
 • Specifiek medisch en neurologisch onderzoek op indicatie
 • Logopedisch onderzoek en logopedische ondersteuning op indicatie
 • Tweewekelijkse oudergesprekken bij de kinder- en jeugdpsychiater of de teamcoördinator
 • Schoolse begeleiding
 • Contacten met verwijzers en omgeving
 • Muziektherapie

Verloop van de opname

Overleg met ouders, andere hulpverleners en verwijzers wordt doorheen het verloop van een opname als zeer verrijkend beschouwd.Onze dienst werkt vanuit een samenwerkingsmodel. 

Tijdens een crisisopname, een observatie- en/of behandelopname of dagopname volgen de kinderen en jongeren les in de ziekenhuisschool. Er is een beperkt aantal uur klas per schoolweek. De leerkrachten van de ziekenhuisschool stemmen hun schoolse aanbod af op de informatie vanuit de thuisschool.

Na zes weken volgt een teambespreking waar betekenisvolle hulpverleners en verwijzers op uitgenodigd worden. Na deze bespreking en na het keuzegesprek met de ouders kan een opname verlengd of beëindigd worden.


Bezoekuren

Er is geen bezoek toegelaten op de afdeling. Jongeren kunnen op woensdagnamiddag en in het weekend naar huis.


 

Verantwoordelijke arts

Diensthoofd

 • Marie Vandewiele