Rechtsverhoudingen - aansprakelijkheid

Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

De artsen en medewerkers van het AZ Sint-Lucas streven ernaar om u steeds de best mogelijke zorgverlening te bieden. Soms kan er iets fout lopen waardoor u meent dat uw rechten als patiënt geschonden zijn en u mogelijk een klacht wenst in te dienen.

De beroepsbeoefenaars die het statuut van werknemer hebben, vallen onder de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis en zijn gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis. U kan zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars wenden tot de ombudsdienst.

Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen in verband met de eerbiediging van de rechten van de patiënt van zelfstandige beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken en van beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit heeft tot gevolg dat u in dat geval uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan. Zij hebben hiervoor een eigen verzekering afgesloten die hun beroepsaansprakelijkheid dekt.

Hierna vindt u de categorieën van beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het AZ Sint-Lucas met hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

CategorieStatuutVallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis
artsen zelfstandigen neen
artsen-assistenten sui generis ja, hetzij neen
toegelaten artsen zelfstandigen neen
spoedartsen zelfstandigen neen
vroedkundigen werknemers ja
zorgkundigen werknemers ja
verpleegkundigen werknemers ja
stagiairs contract met opleidingsinstelling neen
apothekers werknemers ja
kinesitherapeuten werknemers ja
psychologen zelfstandigen / werknemers neen / ja
podologen zelfstandigen neen
seksuologen zelfstandigen neen
overigen (wet uitoefening gezondheidszorg-beroepen) zelfstandigen / werknemers neen / ja
externen zelfstandigen / werknemers van derden neen

 

Indien u extra informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar en wenst te vernemen of deze al dan niet valt onder de centrale aansprakelijkheid, kan u deze te allen tijde (ook na tussenkomst van de beroepsbeoefenaar) schriftelijk opvragen via het directiesecretariaat van het ziekenhuis. Dit kan per brief of via e-mail.

Contact
Directiesecretariaat AZ Sint-Lucas 
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
Email directiesecretariaat@stlucas.be.

Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden. Het ziekenhuis zal u de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de schriftelijk gestelde vraag.