Verblijf

De verpleegeenheid kinder- en jeugdpsychiatrie is het residentiële luik van het brede gamma aan hulpverlening dat de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie biedt aan kinderen en jongeren tot en met 17 jaar met kinderpsychiatrische moeilijkheden.

Een opname kan op verschillende manieren tot stand komen.

Op verwijzing

De meeste kinderen / jongeren en hun gezinnen worden naar de verpleegeenheid doorverwezen door een hulpverlener die het kind / de jongere al kent. De verwijzer blijft een centrale figuur voor het kind en / of zijn gezin doorheen het proces van de opname. Samen wordt er gezocht naar haalbare verwachtingen en wordt een toekomstperspectief voorgesteld. Ouders (of vervangende opvoedingsfiguren) hebben een sleutelrol voor een opname. Telkens gaat een voorbereiding door met ouders en kind op de dienst.

Crisisopnamesobservatieopnames en dagopnames

Er zijn drie soorten opnames: een crisisopname met beperkte doelstellingen, een observatieopname of een dagopname.

Een crisisopname biedt een korte time-out of rustpauze aan het kind / de jongere. In nauw overleg met de context (gezin, instelling, school, andere hulpverleners) wordt er gezocht naar oplossingen op korte termijn. Mogelijks kan dit ook een planning voor een observatieopname inhouden. Een crisisopname duurt maximum twee weken.

Voor de planning van een crisisopname kunnen hulpverleners zich aanmelden bij het Crisismeldpunt Minderjarigen (T 050 33 77 40). Indien het Crisismeldpunt Minderjarigen mee inschat dat een opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie het meest aangewezen is, neemt dit meldpunt contact op met de kinderpsychiatrische dienst die op dat moment een beschikbaar crisisbed heeft binnen de betreffende leeftijdscategorie. Wanneer ook de groepssamenstelling het toelaat, kan de crisisopname na voorbereiding en een eventuele kennismaking gepland worden. 

Wanneer een crisisopname niet mogelijk is of niet de meest gepaste zorg biedt voor de hulpvraag die gesteld wordt, is het mogelijk dat het Crisismeldpunt naar andere oplossingen zoekt. Het meldpunt maakt dan eerst het onderscheid of een hulpvraag meer aansluit binnen Integrale Jeugdhulp of binnen Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen Integrale Jeugdhulp is er crisisopvang, crisisinterventie en crisisbegeleiding mogelijk. Binnen Geestelijke Gezondheidszorg is er crisisopname, crisisinterventie (inschatting van de crisissituatie aan huis binnen de twee werkdagen) en crisisbegeleiding (meerdere contacten gedurende max. vier weken aan huis) door het mobiel team WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg) mogelijk.

Een observatie- of dagopname wordt gepland voor zes weken. Opname kan enkel na een intakegesprek met de kinder- en jeugdpsychiater of eventueel met de teamcoördinator van de betreffende leefgroep. Het is aangewezen dat de verwijzer meekomt naar het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gezocht naar haalbare en realistische diagnostische en behandelingsdoeleinden. De betekenis van een opnamevraag wordt geëvalueerd, mede op basis daarvan wordt de keuze gemaakt tussen observatie- of dagopname. De eigen vraag van familie en kind / jongere vormt een belangrijk uitgangspunt. De beperkingen van de dienst maken dat er soms een wachttijd voor opname bestaat.

In de verpleegeenheid worden vier leefgroepen gevormd op basis van leeftijd en mentaal niveau. Binnen een voorspelbaar kader biedt elke leefgroep, naast individuele momenten, een aantal groepsactiviteiten aan.

 

De leefgroepwerking legt vooral het accent op:

 • het bieden van veiligheid en structuur;
 • het mogelijk maken om ervaringen op te doen en om te experimenteren;
 • het herontdekken van eigen sterktes, kwaliteiten en vaardigheden;
 • het kunnen vormen van een spiegel voor het gedrag en de belevingen van de kinderen en jongeren;
 • het samenwerken met de context van het kind / de jongere. 


Daarnaast krijgt het kind / de jongere ook een multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch aanbod:

 • ergotherapie;
 • psychomotorisch onderzoek en therapie;
 • psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie;
 • kinderpsychiatrisch onderzoek;
 • specifiek medisch en neurologisch onderzoek op indicatie;
 • logopedisch onderzoek en logopedische ondersteuning op indicatie;
 • wekelijkse oudergesprekken bij de kinder- en jeugdpsychiater of de teamcoördinator;
 • schoolse begeleiding;
 • contacten met verwijzers en omgeving.

Overleg met ouders, andere hulpverleners en verwijzers wordt doorheen het hele verloop van een opname als zeer verrijkend beschouwd. Er wordt vanuit onze dienst voornamelijk een samenwerkingsmodel gepropageerd, eerder dan een kind of jongere over te nemen en er exclusief mee te werken.

Tijdens een crisisopname of een observatieopname wordt er geen school gelopen. Er is wel een beperkte schoolse begeleiding via klasmomenten in de dienst. De leerkrachten van de dienst stemmen hun schoolse aanbod af op de informatie van de thuisschool.

Na zes weken volgt een teambespreking waar betekenisvolle hulpverleners en verwijzers op uitgenodigd worden. Na deze bespreking en na het keuzegesprek met de ouders kan een opname verlengd (steeds per zes weken) of beëindigd worden.

Verantwoordelijke arts

Hoofdverpleegkundige

Marijke Delanghe

Contact

T  050 36 99 00
 onthaal.kinderpsychiatrie@stlucas.be

Locatie

 • KAS-gebouw, links van de parkeertoren

Bezoekuren

Er is geen bezoek toegelaten op de afdeling.

Jongeren kunnen, na overleg, op woensdagnamiddag en in het weekend naar huis.

Brochures