Ons kwaliteitsbeleid

High Five voor Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg is het resultaat van de voortdurende gezamenlijke inspanningen van iedereen in het ziekenhuis. Het kwaliteitsbeleid 'High Five voor Kwaliteit' biedt een sterke basis om in overeenstemming met de missie en visie van het ziekenhuis en als team de best mogelijke zorg te geven, en dit bij te sturen als dat nodig blijkt. 

De gezondheidszorg en een ziekenhuis in het bijzonder, kennen een hoge mate van complexiteit en er zijn heel wat risico’s. Kwaliteitsdenken is dan ook essentieel om goede en veilige zorg aan onze patiënten te bieden.

Om kwaliteitsvolle zorg te bereiken, definiëren we drie belangrijke schakels in de werking van het ziekenhuis. Ten eerste de patiënt als partner, die betekenis geeft aan het concept 'kwaliteit van leven'. Ten tweede de professional, die goed omkaderd, opgeleid, gemotiveerd en gewaardeerd moet zijn. En tot slot het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie, dat een betrouwbaar fundament vormt. Om deze schakels in AZ Sint-Lucas te versterken, focussen we op de vijf thema’s die de basis vormen van het kwaliteitsbeleid.

Participatie van patiënten en hun context

Waarderen, ondersteunen en betrekken van medewerkers om samen te verbeteren

Verbeterprojecten 

Aandachtsgebieden voor patiëntveiligheid

Teamwerk


Participatie van patiënten en hun context

Actieve betrokkenheid van patiënten en hun context in de besluitvorming leidt tot effectievere gezondheidszorg: het verhoogt onder meer de therapietrouw en het effect van de behandeling. Daarom zetten we in op het informeren van patiënten om gedeelde besluitvorming (of ‘informed consent’ vanuit ‘shared decision making’) en betrokkenheid te realiseren. Dat is ook het uitgangspunt van de rechten van de patiënt.

Context

In een zorgrelatie wordt sterk ingezet op een gedeelde verantwoordelijkheid om tot optimale zorgverlening te komen. Het betrekken van de context (mantelzorger, familie, vertrouwenspersoon …) in de ondersteuning van de patiënt is een basisonderdeel van het zorgproces (ambulant, voor/tijdens/na opname en nazorg thuis). Dit is steeds afgestemd met de wensen en behoeften van de patiënt. 

Mangomoment

Een Mangomoment is een term uit de zorgverlening die verwijst naar een bijzonder moment waarop een zorgverlener iets kleins, maar heel betekenisvols doet voor een patiënt, vaak buiten de normale taken om. Het is een voorbeeld van hoe onze hulpverleners (eventueel samen met de context) extra inzetten op een betere levenskwaliteit van patiënten tijdens hun opname: een klein gebaar, van grote waarde voor de patiënt. Bijvoorbeeld: het haar wassen met een hoofdmassage.

Patiëntenraad

Het ziekenhuis heeft sinds 2024 een actieve patiëntenraad waarin patiënten met verschillende profielen zetelen. Zij helpen ons ziekenhuis en beleid mee vorm te geven vanuit het perspectief van de patiënt zowel in lopende als nieuwe processen. Wil je meer weten over onze patiëntenraad? Neem contact op met kwaliteitszorg@stlucas.be


Waarderen, ondersteunen en betrekken van medewerkers om samen te verbeteren

Onder het motto ‘onze medewerkers zijn onze kwaliteit’ geven we elke medewerker de kans om feedback én input te geven aan de vorming van onze ziekenhuiswerking. Op die manier detecteren we wat voor medewerkers goed loopt, wat beter kan en waar regelmatig moeilijkheden ervaren worden. Op basis daarvan bepalen we prioriteiten om lopende acties aan te passen of om nieuwe acties op te starten.


Verbeterprojecten

Aan de hand van verschillende kwaliteitsbronnen (o.a. enquêtes, indicatoren, audits, prospectieve en retrospectieve risicoanalyses) gaan we op zoek naar verbeterpotentieel in onze organisatie. We passen onze processen aan wanneer iets niet goed loopt (= Safety-I). We versterken processen die tot goede uitkomsten leiden en leren door variatie in de zorg beter te begrijpen (= Safety-II). Vervolgens gaan we aan de slag met ziekenhuisbrede en afdelingsgebonden verbeterinitiatieven, die we initiëren en/of ondersteunen naargelang de noodzaak.


Aandachtsgebieden voor patiëntveiligheid

Het internationale accreditatieprogramma Qmentum Global heeft aandachtsgebieden uitgewerkt die internationaal een cruciale rol spelen bij kwaliteit en veiligheid. Om aan risicobeheersing te doen, moeten we weten waarin de grootste risico’s schuilen. Als dienst Kwaliteitszorg willen we helpen om die risico’s te herkennen, om er aandachtig voor te zijn en om ze zo goed mogelijk te beheersen. Als we de aandachtsgebieden kennen, kunnen we elk binnen onze eigen context nagaan welke processen, handelingen, taken de grootste impact hebben op de kwaliteit van zorg. We werken met een geïntegreerd patiëntveiligheidsplan waarin de belangrijkste risico’s centraal staan.


Teamwerk

Het is belangrijk dat we alle inzet en inspanningen die we individueel en als team geleverd hebben erkennen en dat we aandacht geven aan wat goed loopt. Op die manier leert de dagelijkse realiteit hoe we op een positieve manier kunnen samenwerken aan het gewenste resultaat.

Elke medewerker in ons ziekenhuis is een belangrijke schakel in (in)directe zorg aan de patiënt. De bijdrage van elke dienst en elke professional is van waarde en essentieel om tot kwalitatieve en veilige zorg te komen voor onze patiënten. Allemaal werken we aan de patiëntveiligheidscultuur waarin we communiceren over onze (patiënt)ervaringen en kunde om ons team sterker te maken in de zorg voor de patiënt.