Vlaamse kwaliteitseisen en -indicatoren

Meten is weten. Voortdurend meten we verschillende parameters die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. Dit wordt periodiek gedeeld met alle belanghebbenden. Het toont een beeld van de huidige stand van zaken, de evolutie en optimalisatiemogelijkheden. Daardoor is het mogelijk om waar nodig verbeterprocessen op te starten. Publieke verantwoording en transparantie in de kwaliteit van zorg geeft ons de kans om informatie te delen met het grote publiek en om te vergelijken tussen de individuele ziekenhuizen.

Zorginspectie

VIKZ

Netwerken


Zorginspectie

De Zorginspectie is een onafhankelijke dienst en wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Departement Zorg. De dienst houdt toezicht op de kwaliteit van zorgverlening en dienstverlening in Vlaanderen. Departement Zorg is een fusie van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

De Zorginspectie toetst de toepassing van de eisenkaders en de specifieke (inter)nationale richlijnen van een zorgtraject af. Een eisenkader houdt toezicht op de complexe ziekenhuisomgeving en bevat de risico’s bij specifieke patiëntengroepen en de overgang tussen zorgmomenten die deze patiënten ondergaan. Het eisenkader is onderverdeeld in verschillende thema’s zoals infrastructuur, kwaliteitsbewaking, ontslagbeleid, hygiëne en personeel. Het is gebaseerd op (inter)nationale wetgeving en kwaliteitsnormen en -eisen.

Via gesprekken met de zorgverleners, dossiercontroles en observaties wordt de huidige werking van de verschillende thema’s bekeken. Op basis van het rapport krijgt een organisatie zicht op de stand van zaken en mogelijke verbeteracties.

Agentschap Zorg en Gezondheid draagt de verantwoordelijkheid voor de opmaak en het beheer van de verschillende eisenkaders.

Generiek eisenkader voor elke hospitalisatie-afdeling

Eisenkader voor de chirurgische patiënt

Eisenkader voor de internistische patiënt

Eisenkader voor de cardiale patiënt

Eisenkader voor de geriatrische patiënt

Daarnaast zijn er verschillende specifieke zorgtrajecten, bijvoorbeeld rond suïcidepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen, die periodiek worden opgevolgd. 

Een overzicht van activiteiten, rapporten en inspectieverslagen vind je hier


Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg is een initiatief van de Vlaamse Overheid om kwaliteit van zorg in beeld te brengen aan de hand van indicatoren en enquêtes in een aantal sectoren om het kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen en te optimaliseren. AZ Sint-Lucas Brugge zet dagelijks in op continue verbetering en neemt deel aan verschillende metingen, audits en enquêtes die vanuit het VIKZ georganiseerd zijn om de interne werking te evalueren en via een benchmark onze positie te kunnen inschatten.

Metingen algemeen ziekenhuis:

 • Borstkanker: indicatoren over borstkanker, zoals diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar in Vlaamse ziekenhuizen
 • Ervaringen Dagziekenhuis: meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)
 • Ervaringen opname in het algemeen ziekenhuis: meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform
 • Evaringen Pediatrie/Neonatologie: meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie of neonatologie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform
 • Longkanker: indicatoren over diagnose en overleving na longkanker
 • Patiëntveiligheid: indicatoren over patiëntveiligheid
 • Rectumkanker: indicatoren over de overleving na rectumkanker (algemeen en bij de groep die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker)
 • Vaccinatiegraad: indicatoren over de graad van vaccinatie van de medewerkers tegen COVID-19
 • Website: gebruikersvriendelijkheid van de website volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform

Metingen psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis (PAAZ):

 • Ervaringen PAAZ: vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Patiëntveiligheid: indicatoren over patiëntveiligheid (bijvoorbeeld suïcidepreventie)

Voor meer informatie en resultaten van metingen, audits en enquêtes kan je terecht op de website van het VIKZ


Netwerken

AZ Sint Lucas maakt deel uit van verschillende netwerken, die elk ook kwaliteitsindicatoren selecteren.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznkuL)

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven staat voor een netwerk van Vlaamse ziekenhuizen dat in co-creatie en vertrouwen streeft naar een excellent en erkend gezondheidssysteem, waarbij kwaliteitsverbetering voorop staat en de patiënt centraal. Hiervoor worden via werkgroepen gezamenlijk verbeterprojecten opgezet die kwaliteitsindicatoren meten en bespreken.

Het doel van deze indicatorenmetingen is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het definiëren van verbeterpunten, intervisie en uitwisseling van best practices. Daarnaast worden guidelines opgesteld en ter beschikking gesteld van de netwerkziekenhuizen. De resultaten van de kwaliteitsindicatoren publiceren draagt bij tot de maatschappelijke verantwoording in de klinische performantie van ziekenhuizen.

Het AZ Sint-Lucas Brugge neemt als lid van het VznkuL deel aan verschillende werkgroepen en metingen. Je vindt de resultaten van ons ziekenhuis hier terug.

Meer informatie vind je op de website van het VznkuL.

KOM 

AZ Sint-Lucas Brugge werkt samen met de andere ziekenhuizen in het KOM-netwerk via het zorg strategisch plan aan verschillende kwaliteitsinitiatieven. Periodiek is er binnen de verschillende niveaus van een ziekenhuis overleg binnen dit netwerk om samen te verbeteren. De dienst kwaliteitszorg neemt deel aan de overlegmomenten op niveau van kwaliteit en veiligheid.

Zorgnet-Icuro

AZ Sint-Lucas Brugge is lid van Zorgnet-Icuro en neemt deel aan de initiatieven die georganiseerd worden vanuit dit netwerk. Zorgnet-Icuro vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de woonzorg.

Het netwerk speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg en ontwikkelt visies over het organiseren van onze gezondheidszorg en hoe er in de toekomst op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kan zijn voor de bevolking. Zorgnet-Icuro is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden-voorzieningen in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau.

Meer informatie hierover vind je op de website van Zorgnet-Icuro.