Borstkliniek AZ Sint-Lucas Brugge een van de beste in overlevingscijfers

45% minder kans op borstkankersterfte binnen de vijf jaar

Het AZ Sint-Lucas Brugge meet net als veel andere ziekenhuis in Vlaanderen de kwaliteit van haar zorg. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO. Het VIKZ publiceert kwaliteitscijfers voor borstkanker per ziekenhuis op de website www.zorgkwaliteit.be. De website biedt patiënten en zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken.

De meest recent gepubliceerde cijfers dateren van de periode tussen 2012 en 2014. De belangrijkste gemeten parameter is het relatief sterfterisico ten gevolge van borstkanker (RER relative excess risk) binnen vijf jaar voor alle patiënten met borstkanker. Dit cijfers geeft weer wat het relatief sterfterisico ten gevolge van borstkanker is voor patiënten binnen vijf jaar na het vasstellen van borstkanker, indien we enkel borstkanker als mogelijke doodsoorzaak beschouwen, en rekening houden met de leeftijd van de patiënt op het moment van diagnose en het stadium van de ziekte (= uitgebreidheid van de tumor). 
Deze gecorrigeerde indicator geeft het relatief sterfterisico ten gevolge van borstkanker weer en niet de kans op overleven. De waarde RER geeft het verhoogte (indien groter dan 1) of verlaagde (indien kleinder dan 1) sterfterisico weer ten gevolge van borstkanker binnen de vijfjaar na diagnose in een bepaald ziekenhuis in gevergelijk met het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis. Voor het AZ Sint-Lucas Brugge is de RER 0.55. De kans ligt dus 45% lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Met deze cijfers moet het AZ Sint-Lucas Brugge enkel het UZ Leuven laten voorgaan.

Uitstekend zorgtraject

Niet enkel de overlevingscijfers zijn in het AZ Sint-Lucas Brugge uitstekend. Ook op andere parameters scoort de Borstkliniek goed. Het volledige zorgtraject van diagnose tot behandeling is kwaliteitsvol. Ook het aantal borstsparende operaties ligt verhoudingsgewijs in het AZ Sint-Lucas Brugge hoog. Zo kreeg ruim 70% van de vrouwen een borstsparende ingreep.

Continue verbetering

De cijfers zijn een beloning voor de inspanning van de voorbije jaren en een aanmoediging om zo verder te gaan. Anderszijds zijn ze ook een stimulans om waar mogelijk nog te verbeteren, continu grenzen te verleggen, een excellent zorgtraject te ambiëren, innovatie te omarmen en de begeleiding en patiëntentevredenheid hoog te houden.

Geplaatst op 07-10-2019.